בקשה לצו ירושה, צו קיום צוואה והתנגדויות

 בעת פטירתו של אדם, יש צורך בקבלת צו קיום צוואה או צו ירושה, עניינים בהם מטפל עורך דין ירושה. צו קיום צוואה נדרש כאשר המנוח ערך צוואה בחייו, בה קבע את זהות היורשים וחלקם בעיזבון. לעומת זאת, בקשה לקבלת צו ירושה תוגש במקרים שבהם אין צוואה, אז יחולק העיזבון על פי הקבוע בחוק הירושה.

צו קיום צוואה

אנשים רבים מקבלים החלטה לערוך צוואה בשלב מסוים בחייהם. זאת על מנת לקבוע אל מי יעבור רכושם לאחר מותם. בשל חשיבותו של מסמך זה, חשוב מאוד לערוך צוואה באמצעות עורך דין ירושה, אשר יוודא כי הצוואה מתייחסת לכל רכושו של המצווה, כי ניסוחה אינו מותיר מקום למחלוקות פרשניות וכי הצוואה ערוכה על פי הכללים שבחוק. כאשר קיימת צוואה והמצווה הלך לעולמו, יגישו יורשיו בקשה לקבלת צו קיום צוואה, אשר יאפשר את חלוקת העיזבון הלכה למעשה. על הבקשה להיות מוגשת בכתב, אל הרשם לענייני ירושה, בצירוף המסמכים הרלוונטיים, כאשר מומלץ למסור את הטיפול בבקשה זו לידיו של עורך דין ירושה, אשר בקיא בהליך זה וידאג לקבלת צו קיום צוואה בהקדם האפשרי.

 צו ירושה

בשונה מצו קיום צוואה, צו ירושה נדרש באותם המקרים בהם לא הותיר אחריו הנפטר צוואה תקפה. במצב שכזה, יחולק העיזבון על פי סדר הירושה המופיע בחוק ועל מנת לבצע את חלוקת הרכוש, יש קודם לכן להגיש בקשה לקבלת צו ירושה. הבקשה לקבלת צו ירושה, כמו גם הבקשה לצו קיום צוואה, מוגשות לרשם לענייני ירושה, כאשר יש להקפיד להגיש את הבקשה ללשכה המתאימה. לשם קבלת צו ירושה, מומלץ לפנות אל עורך דין דיני ירושה אשר ידאג לכך כי כל הפרטים בבקשה ימולאו כהלכה וכי יצורפו לה כל המסמכים הדרושים.

ביטול או תיקון צו ירושה

ישנם מקרים בהם עולה צורך לבטל צו ירושה או לתקן אותו לאחר שניתן. ביטול צו ירושה נדרש למשל במצב שבו התגלה כי המנוח ערך צוואה בחייו, אז יש לחלק את רכושו על פי הקבוע בצוואה ולא על פי סדר הירושה שבחוק.  לשם ביטול או תיקון צו ירושה, יש להגיש בקשה מנומקת, אשר תכלול טענה חדשה ו/או עובדה חדשה אשר התגלתה ולא הייתה ידועה למבקש בעת הגשת בקשה למתן צו ירושה. בשונה מהתנגדות לצוואה, בבקשה של ביטול או תיקון צוואה, יכולים לדון הן הרשם לענייני ירושה והן בית המשפט לענייני משפחה, בהתאם לנסיבות העניין. למותר לציין כי בכל מקרה שבו עולה צורך לתקן או לבטל צו ירושה, מומלץ לפנות אל עורך דין ירושה, אשר לו הבקיאות המשפטית והניסיון המקצועי בטיפול בבקשות אלו.

התנגדויות

החוק בישראל מאפשר הגשת התנגדויות למתן צו ירושה או למתן צו קיום צוואה, כאשר לרוב, מדובר על התנגדויות לקבלת צו קיום צוואה. אלו מוגשות על בסיס הטענה כי נפל פגם כלשהו בצוואה ועל כן יש לפסול אותה. חוק הירושה כולל מספר עילות בגינן ניתן לפסול צוואה וביניהן: השפעה בלתי הוגנת על המצווה, אי כשירות המצווה לערוך צוואה וכיו"ב. יש לציין, כי הרשם לענייני ירושה המטפל בבקשות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה,  אינו מוסמך לדון בהתנגדויות לצוואה ועל כן, כאשר מוגשת התנגדות, הרשם יעבירה אל בית המשפט  לענייני משפחה אשר יקיים דיון בהתנגדות ויכריע בה. נאמר עוד כי ככלל, בית המשפט אינו נוטה לפסול צוואה, היכן שהפגם בה ניתן לתיקון וכאשר בית המשפט סבור כי היא משקפת את רצונו האמיתי של המצווה.

להגשת בקשות לצו ירושה, צו קיום צוואה והתנגדויות  חייגו: 054-5811696